Programma's

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Wat willen we?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Ontwikkelingen

Woningmarkt
Wat betreft de woningmarkt het is en blijft een roerige en drukke tijd en de druk op de woningmarkt neemt steeds meer toe.
Vanuit de woondeal wordt ingezet om de woningbouw te versnellen en vooral betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad. De afspraken uit de woondeal krijgen steeds meer uitvoering en zo worden de afspraken ook opgepakt en uitgevoerd. Vanuit de subregio de Liemers is door de Woondeal in 2020 de Liemerse woonagenda geactualiseerd. Daarnaast wordt er in de regio een verstedelijkingsstrategie opgesteld voor de lange termijnvisie. Dit om naast het toevoegen van woningen ook het belang van de opgave integraal ruimtelijk op te pakken. Met de visie dat ook het groene landschappelijke karakter van de regio blijft bestaan. Al met al een flinke ruimtelijke opgave.

Ontwikkelingen: Verstedelijkingsstrategie
In en met de regio werken wij aan de Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool. De strategie draait om het faciliteren van de groei in de regio én het tegelijkertijd versterken van de leefkwaliteit. Voor de (middel)lange termijn beschrijft de strategie welke voorwaarden en principes er zijn om te komen tot groei van wonen en werken. Tegelijkertijd moet dit bijdragen aan het versterken van mobiliteit, leefbaarheid en landschap om de typische balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit in de Groene Metropoolregio te versterken. Vandaar ook de titel ‘Meer landschap, meer stad’. Deze Verstedelijkingsstrategie heeft een directe link met de nog op te stellen Omgevingsvisie Zevenaar. Door het opnemen van de ontwerpprincipes en opgaven vanuit de regio in de eigen omgevingsvisie en het laten doorwerken hiervan in de bestemmingsplannen/het omgevingsplan worden de regionale uitgangspunten meer in de lokale instrumenten verankerd. De keuzes die Zevenaar maakt binnen deze regionale opgaven en ontwerpprincipes worden uiteindelijk opgenomen in de Omgevingsvisie Zevenaar, die de raad, volgens de huidige planning vaststelt in het najaar van 2023.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

8.801

6,4 %

Baten

6.040

4,5 %

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26