Bijlagen

Overzicht activiteiten collegeprogramma

Naam activiteit

Jaar

Status

realisatie

2020

2021

2021

REK

1e VGR

2e VGR

0. Bestuur en ondersteuning

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

2022

0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente

2022

0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

2022

0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten

2022

0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk

2023

0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

2023

0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers

2022

0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus

2022

1. Veiligheid

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

2022

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

2022

2. Verkeer en vervoer

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau

2020

2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

2027

2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen

2022

3. Economie

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied

2020

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

2021

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten

2021

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

2022

3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

2022

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

2024

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort

2021

3.3.2 Stimuleren start-ups

2022

4. Onderwijs

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen

2022

4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang

2022

4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu

2021

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid

2023

5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen

2022

5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten

2022

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!

2022

5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek

2022

5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed

2022

6. Sociaal domein

6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving

2022

6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)

2022

6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo

2022

6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers

2021

6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers

2022

6.3.1 Begeleiden mensen naar werk

2024

6.3.3 Inburgeringsbeleid

2022

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar

2023

7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie

2025

7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente

2023

7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar

2040

7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)

2023

7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)

2023

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

8.1.1 Invoeren Omgevingswet

2023

8.3.2 Regie op woningbouwprogramma

2027

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26