Programma's

4. Onderwijs

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid).

Wat willen we?

We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.

Ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting
Voor onderwijshuisvesting bestaan de activiteiten uit het realiseren van verbouwing Carrousel/de Maatjes (Kard. de Jongstraat) en de verbouwing van de Guido Gezellestraat voor de Sterrenschool en Lotus, volgens het vastgestelde programma 2020. De haalbaarheidsonderzoeken voor vervangende nieuwbouw voor basisscholen Wissel/Tamboerijn in combinatie met een locatie voor het voortgezet onderwijs en sport (gymaccommodatie) in de stad Zevenaar zijn afgerond. We bereiden besluitvorming over krediet voor. RO procedures, zoals bestemmingsplanherziening, worden daarna opgestart.
De actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) met de gemeenten Duiven en Montferland ronden wij naar verwachting af in 2022/2023.

Onderwijskansenbeleid
Voor de uitwerking van het onderwijskansenbeleid 2020-2023 hebben we in samenwerking met betrokken partners een uitvoeringsagenda opgesteld. In 2021 geven we in samenwerking met betrokken partners uitvoering aan initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen. We leggen focus op een viertal doelstellingen, waaronder het verhogen van de deelname van doelgroepkinderen aan VVE.

Beleidskaders

 • Beleidsplan onderwijskansen gemeente Zevenaar 2020-2023
 • Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)
 • Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019
 • Beleidsregels peutervoorziening en voorschoolse educatie 2021
 • Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (vastgesteld in 2019)
 • Visiedocument 'De verbinding  van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)
 • Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)
 • Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
 • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
 • Gemeentelijk Accommodatieplan 2020-2040 (2020)
 • Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019
 • Beleidsregels leerlingenvervoer Zevenaar 2018

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

5.479

4,0 %

Baten

1.174

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26