Algemeen

Hoofdlijnen

Met deze rapportage leggen wij verantwoording af over de voortgang van de begroting 2021 en geven wij u een prognose van het resultaat over 2021. De rapportage dient eveneens als mogelijkheid voor uw raad tot (bij)sturing.

Ook het jaar 2021 staat evenals het voorafgaande jaar grotendeels in het teken van de corona pandemie. De effecten zijn onverminderd groot, al lijkt de economie enorm veerkrachtig en zien we al tekenen van een goed herstel. Dat geldt overigens lang niet voor alle sectoren van de economie. De vermaak- en toeristische industrie zijn zwaar getroffen door de beperkende corona maatregelen en tonen nog weinig teken van herstel.
De effecten van de pandemie op de financiële huishouding van de gemeente zijn inmiddels afgezwakt, ook door de inzet van een ruimhartige compensatie van het Rijk.

Vorig jaar is ter ondersteuning van economie en samenleving een corona herstelplan vastgesteld. Uw raad heeft daarvoor een bedrag van € 3 mln. beschikbaar gesteld. De uitvoering van het herstelplan loopt goed op schema.

De corona pandemie heeft een groot effect (gehad) op verschillende participatietrajecten. Veel daarvan zijn digitaal uitgevoerd en namen daardoor niet alleen veel meer tijd in beslag, maar waren door die opzet ook niet altijd het meest effectief. De corona pandemie heeft natuurlijk ook zijn sporen gezet in de interne gemeentelijke bedrijfsvoering. Toch zijn we erin geslaagd ervoor te zorgen dat de uitvoering van het collegeprogramma grotendeels op koers ligt. Eerder rapporteerden wij al hierover met een evaluatieverslag. Wij hopen dat we met succes de nog resterende acties uit het programma voor het einde van deze bestuursperiode kunnen afronden. Zo hopen we ook voor het einde van 2021 de sterk bestuur projecten af te ronden. Dit zijn projecten, waarvoor de provincie een subsidie van € 3 miljoen heeft verstrekt, vooral met het oog op een goede start van de nieuwe gemeente en het uitgroeien naar een krachtige en robuuste gemeente. Met deze middelen zijn we erin geslaagd tot een afronding van de Turmac Cultuurfabriek te komen, hebben we de toeristische infrastructuur verbeterd, ronden we onderzoek af naar een betere ontsluiting van het Gelders Eiland via Witte Kruis naar de A12 en pakken we de eerste fase van het dorpshart van Lobith aan. Het project verbeteren openbaar vervoer/vervoer opmaat vraagt nog wel onze aandacht. Met de provincie zijn we in goed gesprek om de subsidie voor dit projectonderdeel veilig te stellen.

Het in 2019 vastgestelde bezuinigingsprogramma moet ervoor zorgen dat onze begroting weer in evenwicht geraakt en reëel sluitend is. Over de uitvoering van het bezuinigingsprogramma rapporteren wij ook in deze voortgangsrapportage. In zijn algemeenheid ligt de uitvoering van dit programma goed op schema, maar onderdelen zoals de bezuiniging op maatschappelijk vastgoed en de kostenbesparing op de zorgkosten in het sociaal domein vragen onverminderd veel aandacht en inzet.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26