Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen.

Wat willen we?

We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen

Invoering Wet Open Overheid
De nieuwe Wet heeft als doel overheden transparanter te maken. Zo streven we openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtstaat, de burger en het bestuur na. Inmiddels is bekend welke compensatie gemeenten incidenteel en structureel krijgen voor de extra kosten die gemaakt worden als de wet wordt ingevoerd. Dit is verwerkt in deze meerjarenbegroting. Behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is naar verwachting eind september 2021. Dan is ook zicht op de invoeringsdatum. Op een systematische manier gaan wij dan over tot het actief openbaar maken van diverse categorieën stukken zoals plannen, verslagen en bestuursstukken.

Organisatieontwikkeling
De inrichting van onze organisatie stamt uit 2018, opgezet na de herindeling. In de tussentijd zien we meerdere ontwikkelingen, zowel intern als extern. Nu we bijna 4 jaar verder zijn, is het tijd om de inrichting en organisatie (op onderdelen) met elkaar te evalueren. We willen duidelijkheid krijgen hoe we sturing, governance en control willen organiseren. Denk daarbij aan verbetering van de overheids- en inwonerparticipatie, sterker inzetten op regionale samenwerking, doorontwikkeling controlfunctie en risicomanagement, digitalisering en datasturing, integraal en procesgericht werken en strategische personeelsplanning. Ook op het gebied van procesmatig werken gaan we onszelf verder ontwikkelen. Gezien de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren, gaan wij dit projectmatig een impuls geven.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

21.168

15,4 %

Baten

95.973

71,8 %

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26