Financiën

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

95.845

97.451

94.614

94.532

1. Veiligheid

39

68

68

68

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

628

347

347

347

3. Economie

3.620

24.279

4.212

522

4. Onderwijs

1.174

1.315

1.174

977

5. Sport, cultuur en recreatie

1.558

777

777

777

6. Sociaal domein

15.004

11.941

11.157

10.757

7. Volksgezondheid en milieu

9.636

8.935

8.963

8.963

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

6.040

3.382

21.489

7.487

Actuele stand begroting - baten

133.544

148.495

142.801

124.431

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

23.085

23.216

22.072

22.172

1. Veiligheid

3.460

3.510

3.512

3.511

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

6.674

5.697

5.700

5.885

3. Economie

4.618

24.835

4.624

932

4. Onderwijs

5.479

5.817

7.340

5.724

5. Sport, cultuur en recreatie

9.765

8.698

8.334

8.265

6. Sociaal domein

65.845

61.440

59.522

58.391

7. Volksgezondheid en milieu

11.377

11.010

10.567

10.509

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.801

5.362

22.967

8.961

Actuele stand begroting - lasten

139.104

149.586

144.637

124.350

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

72.760

74.234

72.542

72.361

1. Veiligheid

-3.421

-3.443

-3.445

-3.444

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.046

-5.350

-5.352

-5.538

3. Economie

-998

-556

-412

-409

4. Onderwijs

-4.305

-4.502

-6.166

-4.747

5. Sport, cultuur en recreatie

-8.207

-7.921

-7.557

-7.488

6. Sociaal domein

-50.841

-49.499

-48.365

-47.635

7. Volksgezondheid en milieu

-1.741

-2.074

-1.603

-1.546

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-2.761

-1.981

-1.478

-1.474

Actuele stand begroting - saldo

-5.561

-1.091

-1.836

81

Mutaties reserves

0. Bestuur en ondersteuning

408

400

-247

-247

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.035

19

19

19

3. Economie

410

190

45

45

4. Onderwijs

83

68

1.568

193

5. Sport, cultuur en recreatie

535

198

150

105

6. Sociaal domein

787

242

143

26

7. Volksgezondheid en milieu

201

0

0

0

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2

2

0

0

Totaal mutaties reserves

3.460

1.120

1.678

141

Saldo 2e Voortgangsrapportage na bestemming

-2.100

28

-158

221

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26