Bijlagen

Overzicht begrotingswijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage

Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

tableCell24

tableCell25

tableCell26

tableCell31

0. Bestuur en ondersteuning

Vestiging erfpacht uitbreiding bedrijfskavel Van Os op 7Poort

1

2

2

2

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

1

2

2

2

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Formatie toezichthouder civiel

68

0

0

0

Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur

363

0

0

0

Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

431

0

0

0

4. Onderwijs

Actualiseren budgetten onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

67

67

67

67

Inhuurkosten NME met externe dekking

12

0

0

0

Totaal 4. Onderwijs

79

67

67

67

5. Sport, cultuur en recreatie

Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur

151

0

0

0

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

151

0

0

0

6. Sociaal domein

Onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid gemeenschapsvoorzieningen

44

0

0

0

Totaal 6. Sociaal domein

44

0

0

0

7. Volksgezondheid en milieu

Beschikbaar stellen krediet Watertakenplan 2021

0

21

50

50

Raming middelen Wijk van de Toekomst

10

0

0

0

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

10

21

50

50

Totaal baten

716

90

119

119

tableCell9

tableCell14

tableCell15

tableCell16

Lasten

tableCell24

tableCell25

tableCell26

tableCell31

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie toezichthouder civiel

68

0

0

0

Overheveling kosten overhead naar taakveld

-781

-1.019

-807

-807

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

-713

-1.019

-807

-807

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur

363

0

0

0

Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

363

0

0

0

4. Onderwijs

Actualiseren budgetten onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

67

67

67

67

Inhuurkosten NME met externe dekking

12

0

0

0

Totaal 4. Onderwijs

79

67

67

67

5. Sport, cultuur en recreatie

Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur

151

0

0

0

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

151

0

0

0

6. Sociaal domein

Onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid gemeenschapsvoorzieningen

44

0

0

0

Overheveling kosten overhead naar taakveld

781

1.019

807

807

Totaal 6. Sociaal domein

825

1.019

807

807

7. Volksgezondheid en milieu

Beschikbaar stellen krediet Watertakenplan 2021

0

21

50

50

Raming middelen Wijk van de Toekomst

10

0

0

0

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

10

21

50

50

Totaal lasten

715

88

116

116

Saldo voor bestemming

1.677

3.985

1.612

822

Mutaties reserves

Onttrekkingen

5.591

0

0

0

Toevoegingen

5.591

0

0

0

Totaal mutaties reserves

0

0

0

0

Saldo na bestemming

1

2

2

2

Toelichting Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid
Beschikbaar stellen krediet Watertakenplan 2021
De raad heeft besloten krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Watertakenplan. € 2.382.464 is beschikbaar gesteld voor de verbetering van de riolering in delen van de kernen Lobith, Tolkamer en Zevenaar i.c.m. uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast is € 600.000 beschikbaar gesteld voor de vernieuwing van riolen op diverse locaties. De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de voorziening riolering.

Bestemmen saldo jaarstukken 2020
Bij raadsbesluit van 7 juli 2021 zijn de jaarstukken 2020 vastgesteld en is conform voorstel besloten: de resterende uitvoeringskosten van de TOZO van € 217.313 toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve en het restant van € 5.350.460 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

4. Administratieve wijzigingen
Actualiseren budgetten onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
De budgetten worden geactualiseerd n.a.v. de aanpassing van de specifieke uitkering (inkomsten OAB) door het ministerie van O,C&W en verdeeld over de diverse uitgavenposten.

Formatie toezichthouder civiel
Eén fte toezichthouder civiel functieschaal 8 wordt structureel gedekt uit inkomsten budget 'kabels en leidingen'. Dit is een budget neutrale wijziging.

Inhuurkosten NME met externe dekking
Bij de NME wordt in 2021 extra ingehuurd voor het project zwerfafval. Deze kosten worden gedekt door extra inkomsten bij het overeenkomstige project.

Onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid gemeenschapsvoorzieningen
Er is een projectsubsidie aangevraagd en ontvangen van de provincie voor het doen van onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van een of meergemeenschapsvoorzieningen in onze gemeente. De beschikbaar gestelde middelen worden ingezet t.b.v. het project

Opheffen reserve verhuizing peuterspeelzaalwerk
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is op programma 4 bij bestemmingsreserve verhuizing peuterspeelzaalwerk ingestemd met het volgende voorstel: de nieuwe IKC locatie aan de Platanenlaan is in 2020 opgeleverd. De bestemmingsreserve voor de verhuizing is in 2020 niet ingezet en kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. Wij stellen voor de bestemmingsreserve te laten vrijvallen en toe te voegen aan de algemene reserve in 2021.

Overheveling kosten overhead naar taakveld
Bij de bezuinigingen van 2019 zijn frictiekosten geraamd op het taakveld overhead. Deze frictiekosten moeten worden toegerekend aan de juiste taakvelden. Met deze begrotingswijziging worden de kosten (budgettair neutraal) toegerekend aan het juiste taakveld.

Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur
De provincie Gelderland heeft bij de herindeling een subsidie 'Sterk bestuur' beschikbaar gesteld. Om de resterende subsidie in de raming op te nemen voor 2021 wordt deze budgettair neutrale begrotingswijziging gemaakt.

Raming middelen Wijk van de Toekomst
De uitgaven voor Wijk van de Toekomst worden gedekt uit subsidies en de algemene reserve. Voor 2021 worden de ramingen nu (budgettair neutraal) opgenomen in de begroting.

Vestiging erfpacht uitbreiding bedrijfskavel Van Os op 7Poort
Het college heeft op 29-06-2021 besloten om een perceel grond, ten behoeve van de uitbreiding van de huidige kavel op 7Poort, in erfpacht uit te geven.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26