Programma's

5. Sport, cultuur en recreatie

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie.

Wat willen we?

We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Ontwikkelingen

Het sportbeleid loopt tot en met 2020 en is aan herijking toe
Mede op basis van onderzoek, de inbreng van sportverenigingen en andere betrokken partijen in Zevenaar wordt een nieuwe visie op sport en bewegen in Zevenaar ontwikkeld. Deze zullen wij in het najaar 2021 aanbieden aan de gemeenteraad.
In deze visie wordt nadrukkelijk ingezet op de positieve effecten van een actieve en sportieve leefstijl voor gezondheid, participatie en welzijn.  

Media
De lokale omroep RTV Favoriet onderzoekt nauwere samenwerking met de omroepen van Arnhem, Rheden en Lingewaard. Zij hebben hiertoe gezamenlijk een intentieovereenkomst getekend.

Cultuur - Kunstwerk!
Samen met Kunstwerk! herijken we voor 2021 en verder de prestatieafspraken, zodat deze beter aansluiten op onze doelstellingen in het sociaal domein.

Archeologisch beleid
Het archeologisch beleid is meer dan 10 jaar oud. Wij actualiseren nu de archeologische kaarten, waarbij we ook archeologie uit de Tweede Wereldoorlog toevoegen. In 2021 leggen wij op basis van de geactualiseerde kaarten het nieuwe archeologische beleid ter vaststelling aan u voor.  

Kerkenvisie
In 2021 zal een groot deel van de katholieke kerken onttrokken worden aan de eredienst, waardoor deze leeg komen te staan. Dit monumentaal erfgoed moet andere bestemmingen krijgen. Ook bij andere kerkgenootschappen speelt leegloop en functieverandering. Wij hebben samen met de colleges van Duiven en Doesburg bij het Rijk de ‘decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies’ aangevraagd en ontvangen. Het proces om samen met betrokken partijen, zoals eigenaren, burgers en erfgoedorganisaties, te komen tot een toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen in de regio, is gestart. Een procesmanager begeleidt ons bij dit proces.

Aanpassing groen i.v.m. verzakkingen
In maart 2020 is het rapport “Verkennend onderzoek naar de schade aan woningen ten gevolge van de zetting van de kleibodem en de rol van het gemeentelijke groen hierbij” opgesteld door Wageningen Environmental Research en Deltares. Hoewel er niet direct een causaal verband is aangetoond tussen de bomen en verzakkingen van woning, wordt wel aanbevolen het groenbeleid aan te passen. Wij gaan hiervoor verder onderzoek doen en komen bij u terug met de bevindingen en een plan van aanpak.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

9.765

7,1 %

Baten

1.558

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26