Financiën

Monitoring bezuinigingen

Monitoring bezuinigingen

Bij de meerjarenbegroting 2020-2023 is door u een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Dit pakket leidt tot het ombuigen van tekorten en een sluitende begroting in 2023. De opgave door de jaren heen en daarmee de totale duur van het bezuinigingsproces maken een goede monitoring van de voortgang van de realisatie noodzakelijk.
Samengevat laat de monitoring in deze rapportage zien dat er opnieuw een aantal maatregelen zijn gerealiseerd, maar dat er ook enkele voorstellen zijn die niet geheel volgens de planning verlopen.

In onderstaand overzicht ziet u van de actuele (nog te realiseren) bezuinigingsvoorstellen het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug in het "overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen".

Nr

Bezuinigingsvoorstel

2020

2021

2022

2023

Status

0. Bestuur en ondersteuning

3

Afstoten gemeentelijk vastgoed

606.357

356.827

640.311

274.588

Niet geheel volgens plan

7

Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023

0

0

285.000

570.000

Niet geheel volgens plan

9

Bezuinigingen bedrijfsvoering

0

0

350.000

500.000

Volgens plan

45

Implementatiebudget bezuinigingen

0

0

0

0

Volgens plan

Totaal  0. Bestuur en ondersteuning

606.357

356.827

1.275.311

1.344.588

4. Onderwijs

15

Onderzoek naar toekomst NME

0

0

150.000

150.000

Niet geheel volgens plan

18

Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.

0

0

42.600

42.600

Volgens plan

Totaal  4. Onderwijs

0

0

192.600

192.600

5. Sport, cultuur en recreatie

21

Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)

0

0

0

18.000

Volgens plan

23

Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie

17.500

17.500

0

0

Volgens plan

25

Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit

0

0

0

45.000

Niet geheel volgens plan

Totaal  5. Sport, cultuur en recreatie

17.500

17.500

0

63.000

6. Sociaal domein

28

Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk

0

0

4.900

9.800

Volgens plan

31

Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk

0

0

67.000

67.000

Volgens plan

32

Herijking takenpakket Caleidoz

0

0

0

67.000

Volgens plan

34

Laten vervallen inwonerspanel per 2023

0

0

0

15.000

Volgens plan

36

Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE

0

0

2.500

5.000

Volgens plan

41

Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren

1.000.000

1.350.000

1.650.000

2.000.000

Niet geheel volgens plan

Totaal  6. Sociaal domein

1.000.000

1.350.000

1.724.400

2.163.800

Totaal vastgestelde bezuinigingen

1.623.857

1.724.327

3.192.311

3.763.988

tableCell40

tableCell43

In deze voortgangsrapportage stellen wij voor van de volgende bezuinigingsmaatregelen het bedrag aan te passen:

3

Afstoten gemeentelijk vastgoed

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

2.157.357

121.315

121.315

121.315

Aanpassing bij 1e VGR 2020

-1.500.000

164.512

518.996

-106.727

Aanpassing bij 2e VGR 2020

-206.000

-84.000

0

260.000

Aanpassing bij 1e VGR 2021

-155.000

155.000

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

-430.000

426.691

Aangepast bezuinigingsbedrag

296.357

-73.173

1.067.002

274.588

Totale aanpassingen 2e Voortgangsrapportage 2021

0

-430.000

426.691

0

Hieronder het totaalsaldo van de vastgestelde bezuinigingen met het totaal van de aanpassingen.

2020

2021

2022

2023

Vastgestelde bezuiniging

5.376.557

4.602.215

6.222.915

7.244.015

Aanpassingen 1e VGR 2020

-73.000

121.512

475.996

-149.727

Aanpassingen 2e VGR 2020

-494.000

-90.000

-6.000

254.000

Aanpassingen 1e VGR 2021

-155.000

155.000

-112.000

-112.000

Aanpassingen 2e VGR 2021

0

-430.000

426.691

0

Aangepast saldo bezuinigingen

4.654.557

4.788.727

6.580.911

7.236.288

In onderstaand overzicht ziet u per bezuinigingsvoorstel het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug onder de noemer "aanpassing bij 2e VGR 2021". De aangepaste bezuinigingsbedragen maken integraal onderdeel uit van de financiële afwijkingen per programma.

Overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen

15

Onderzoek naar toekomst NME

Instemmen met de opdrachtverlening aan afdeling RO om een toekomstvisie voor de NME nader uit te werken in een werkgroep.

Toelichting:
In het kader van de bezuinigingen ligt de vraag voor of Zevenaar natuuronderwijs in de toekomst organiseert. Dit is immers geen gemeentelijke taak.

Er is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep gaat het komende jaar 2020 drie scenario’s nader uitwerken in een toekomstvisie. De scenario’s bestaan uit:
1. NME opheffen of tenminste kostenneutraal functioneren
2. NME behouden, met alternatieve businesscase
3. NME privatiseren

De verwachting is dat scenario 2 en 3 financieel minder gaan bijdragen dan scenario 1. Voorgesteld wordt om nu uit te gaan van scenario 1 per 2022 (NME werkt per schooljaar, dus gaat in de praktijk per sept 2021 in).

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

Op 25 februari 2021 heeft de raad een motie aangenomen die kort samengevat neerkomt op het niet effectueren van de bezuiniging op de NME, de NME buiten de gemeentelijke organisatie te plaatsen en een alternatief bezuinigingsvoorstel aan te dragen. Ter uitvoering van deze motie zijn we het gesprek aangegaan met Kunstwerk!. De gesprekken verlopen op dit moment hoopvol. We verwachten in september een intentieverklaring te ondertekenen met Kunstwerk! om daarmee het startsein te geven voor de fusie. Na de intentieverklaring volgt er een proces om de intentieverklaring verder uit te werken en tot nadere afspraken te komen. De resultaten daarvan worden tezamen met een alternatief bezuinigingsvoorstel aan u voorgelegd. Wij verwachten dit voorstel in het 1e kwartaal van 2022 te kunnen presenteren.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

150.000

150.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

150.000

150.000

18

Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.

De gemeente werkt samen met Politie Basisteam Rivierenland Oost en Liemers College om schoolveiligheid te vergroten. Dit is vastgelegd in een convenant.  
We willen het convenant voortzetten na afloop van de huidige convenantperiode (2021), maar zonder gemeentelijke cofinanciering.

Het Jongerenwerk geeft op locatie Landeweer sinds oktober 2018 invulling aan de pilot: Jongerenwerk op School. Hiervoor is door het Liemers College, in het kader van de netwerksamenwerking, de unit LC Jong geplaatst. Gezamenlijk doel: bouwen aan een betekenisrelatie met jongeren waardoor jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen. Zo nodig leidt jongerenwerk  jongeren sneller toe naar de juiste hulp op maat waardoor (dure) gespecialiseerde hulp op termijn afneemt.
We zetten onder andere in op terugdringen  middelengebruik, pestgedrag en sexting op social media.

In 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd, zodat op dat moment een heroverweging kan worden gemaakt.

Volgens plan

Stand van zaken:

De gemeentelijke financiering voor preventieve activiteiten leerlingenzorg loopt tot en met het einde van 2021. Vanaf 2022 komt deze financiering te vervallen.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

42.600

42.600

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

42.600

42.600

21

Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)

Voorstel om te stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) als onderdeel van sportstimulering bij de inwoners van de gemeente Zevenaar en geen uitvoering meer  te geven aan het sportbeleid “Zin in Sport” 2013-2020.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Volgens plan

Stand van zaken:

Bezuiniging gaat in per 2023. Voorbereidingen starten pas in 2022.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

18.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

0

18.000

23

Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie

In 2011 is een belangrijk deel van de Peter Stuyvesant kunstcollectie door British American Tobacco (BAT) onder voorwaarden aan de
gemeente geschonken. Onderdeel van de schenking vormde plus minus 788 grafieken (32 verschillende afbeeldingen). Hiervan is expliciet gesteld dat de gemeente deze mag afstoten. Vanwege lage prioritering  is het hier tot nu toe niet van gekomen.
De gemiddelde marktwaarde van de werken ligt tussen € 100 en € 300 per stuk. Niet alle werken zijn even courant, maar bij maximale verkoop moet dit eenmalig € 45.000 kunnen opleveren. Echter, omdat ons niet bekend is hoe de markt voor kunst zich momenteel ontwikkelt, is het opgevoerde bezuinigingsbedrag lager geraamd.

Volgens plan

Stand van zaken:

De tweede verkoopronde van de grafieken uit de Peter Stuijvesant collectie vindt plaats in de tweede helft van 2021. Bij de jaarrekening hebben wij inzichtelijk of de bezuinigingstaakstelling gehaald is.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

17.500

17.500

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

17.500

17.500

0

0

25

Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit

Het educatieve aanbod van de Volksuniversiteit, onderdeel van Kunstwerk!, sluit onvoldoende aan bij de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente Zevenaar.
Voorgesteld wordt de subsidie aan Kunstwerk! te verminderen met de laatst aan de nog zelfstandige Volksuniversiteit toegekende subsidie (peiljaar 2016), maar de uiteindelijke invulling van deze taakstelling in het kader van ondernemerschap aan Kunstwerk! zelf te laten.

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

Middels het herstelplan heeft de raad besloten de taakstelling op volwasseneneducatie een jaar op te schuiven. De bezuiniging realiseren wij nu in principe vanaf 2023.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

45.000

90.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

-45.000

-45.000

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

0

45.000

28

Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.
Het bedrag is gerelateerd aan 2fte algemeen maatschappelijk werk.

Volgens plan

Stand van zaken:

De taakstellende bezuiniging gaat in per 2022, maar is feitelijk al gedeeltelijk gerealiseerd in 2021. Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2021-2024 was geen sprake van een indexering, zodat de subsidieverlening 2021 is gebaseerd op het niveau van 2020.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

4.900

9.800

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

4.900

9.800

3

Afstoten gemeentelijk vastgoed

Versneld afstoten in 2020 van 10 gemeentelijke panden/locaties.

Acht van deze locaties zijn gemeentebreed beoordeeld en er zijn geen belemmeringen om over te gaan tot verkoop.
1.   Hengelder 26 en 26a, Zevenaar
2.   Reisenakker 14 en 14a, Zevenaar
3.   Kerkstraat 16, Zevenaar
4.   Meentsestraat 5a, Giesbeek
5.   Markt 8, Lobith
6.   Nieuwe Komstraat 19, Lobith
7.   Engeveldweg 10, Zevenaar
8.   Engeveldweg 12, Zevenaar

Voor de overige locaties loopt nog een onderzoek, waaronder onderstaande 2 locaties. Echter voor deze locaties geldt dat deze voor verkoop interessant zijn (Vestersbos 4 uit financieel oogpunt, gelet op een te verwachten hoog verkoopbedrag) en omdat er al interesse is voor de andere locatie (Steenhuizen 6).
9.   Vestersbos 4, Zevenaar
10.   Steenhuizen 6, Zevenaar

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

Ontwikkelingen op de locaties Kerkstraat 16 en Meentsestraat 5a hebben invloed op het verkoopproces en leiden tot vertraging in de verkoop waardoor opbrengsten vermoedelijk pas in 2022 haalbaar zijn. Voor het overige blijft de eerdere prognose uit de 1e Voortgangsrapportage van toepassing.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

2.157.357

121.315

121.315

121.315

Aanpassing bij 1e VGR 2020

-1.500.000

164.512

518.996

-106.727

Aanpassing bij 2e VGR 2020

-206.000

-84.000

0

260.000

Aanpassing bij 1e VGR 2021

-155.000

155.000

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

-430.000

426.691

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

296.357

-73.173

1.067.002

274.588

31

Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk

Santé Partners verzorgt de uitvoering van sociaal raadsliedenwerk. Het is een algemeen toegankelijke voorziening. Niet verplicht, wel preventief. Op allerlei vlak (sociaal, juridisch, belastingen, inkomen, arbeidsrechtelijk, etc.) kunnen inwoners met korte (hulp)vragen terecht.

Volgens plan

Stand van zaken:

Door de coronacrisis komen er meer/extra vragen bij het sociaal raadsliedenwerk. Mogelijk zijn de effecten van deze crisis ook in 2022 merkbaar. Wij gaan kijken of de bezuiniging per 2022 1 jaar (deels) moet worden doorgeschoven naar 2023 ten laste van het Herstelplan.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

67.000

67.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

67.000

67.000

32

Herijking takenpakket Caleidoz

Aan welzijnsorganisatie Caleidoz wordt een subsidie verleend voor de uitvoering van gemeentelijk beleid. De activiteiten en producten hebben met name een preventief karakter en het aanbod richt zich op voorliggende, algemeen toegankelijke, voorzieningen.

Voorgesteld wordt een korting van 10% te realiseren door het takenpakket te herijken. Dit wordt verwerkt in de prestatieafspraken met deze organisatie.  
Door de herijking komen bepaalde activiteiten te vervallen, worden activiteiten in andere (mindere) vorm voortgezet en komen er nieuwe activiteiten, passend bij de uitwerking van vastgesteld gemeentelijk beleid.

Volgens plan

Stand van zaken:

De taakstellende bezuiniging is verschoven van 2022 naar 2023, vanwege de coronacrisis. Dit is opgenomen in het Herstelplan Corona, bij de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Er is feitelijk al sprake van een gedeeltelijke bezuiniging vanaf 2021, omdat bij de subsidieverlening rekening is gehouden met een indexering van 0% op basis van deze vastgestelde meerjarenbegroting. Dat betekent dat het subsidieniveau van 2020 het uitgangspunt is. Daarnaast wordt via een doorontwikkeling van de prestatieafspraken inhoudelijk gekeken naar het takenpakket van Caleidoz, mede om de taakstellende bezuinigingsopdracht te realiseren.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

67.000

134.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

-67.000

-67.000

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

0

67.000

34

Laten vervallen inwonerspanel per 2023

In het kader van Zevenaar Verbindt is het inwonerspanel opgericht.
2 tot 4 keer per jaar worden inwoners die zich voor dit panel hebben opgegeven via een digitale vragenlijst op verschillende onderwerpen bevraagd. Hierdoor kan de input van de inwoners meegenomen worden in beleidsafwegingen.
Het voorstel is deze vorm van inwonerraadpleging per 2023 te laten vervallen.

Volgens plan

Stand van zaken:

Voorbereidingen voor het afbouwen van de inwonerspanel starten wij in 2021.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

15.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

0

15.000

36

Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners er, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Volgens plan

Stand van zaken:

De taakstellende bezuinigingsopgave vanaf 2022, wordt feitelijk al vanaf 2021 voor een deel gerealiseerd. In de meerjarenbegroting 2021-2024 was er geen indexering opgenomen, zodat de subsidieverlening 2021 is gebaseerd op het niveau van 2020.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

2.500

5.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

2.500

5.000

41

Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren

Dit voorstel ziet erop toe dat in totaal € 2.000.000 taakstellend in 2023 wordt bespaard door het implementeren van de verbetervoorstellen voor jeugd en wmo.  

Deze voorstellen  zijn o.a.:
- (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker,
- het herindiceren van al verleende beschikkingen,
- intensivering van de inzet van de POH-ers,
-  instellen van een innovatief maatwerkbudget om creatieve oplossingen te initiëren,
- meer regie op de jeugdzaken te voeren,
- een poortwachtersfunctie voor de indicatiestelling op dyslexie te realiseren,
- aanpassen en toepassen  beleid huishoudelijke hulp
- nieuwe keuzes maken binnen het beleid voor jeugdgezondheidszorg
- herijken bedrijfsprocessen

Naast bovenstaande lokale zaken wordt er regionaal ook ingezet op inkoop en jeugdzorg.

Deze voorstellen worden binnen de organisatie in gang gezet.

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

De besparingsopgave sociaal domein is in de begroting financieel verwerkt. De budgetten zijn vanaf 2020 afgeraamd met de te besparen bedragen oplopend naar 2 miljoen in 2023. Dit betekent dat wanneer de financiële realisatie binnen het sociaal domein binnen budget blijft de besparing is gerealiseerd. Om de besparingen te realiseren zijn verbetervoorstellen voor Jeugd en Wmo ingezet. We hebben in 2020 al een deel van deze maatregelen ingezet die tot structurele besparingen, kostenreductie, dan wel beperking van de kostenstijging leiden. Deze voorstellen zijn o.a. (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker jeugd, intensivering van de inzet van de POH-ers bij huisartsen, herijken van bedrijfsprocessen, meer regie op jeugdzaken voeren. De effectuering van deze maatregelen is onder handen. Een aantal zaken is gerealiseerd dan wel gestart. De inzet van de kwaliteitsmedewerker Jeugd en de intensivering van de inzet van de POH-ers zijn gerealiseerd en worden geborgd. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een project voor het herindiceren van de verleende HbH-beschikkingen en de herijking van de bedrijfsprocessen binnen de toegang nadert de implementatiefase. De status staat op niet geheel volgens plan omdat er vertraging is opgetreden in de uitvoering van de plannen ten aanzien van de oorspronkelijke planning. De oorzaak hiervan zijn de corona-effecten die in uitvoering binnen het sociaal domein in 2020 en 2021 nog aanwezig zijn.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

1.000.000

1.350.000

1.650.000

2.000.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

1.000.000

1.350.000

1.650.000

2.000.000

45

Implementatiebudget bezuinigingen

In het raadsvoorstel bij de begroting 2020-2023 inclusief bezuinigingsmaatregelen is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor frictie- en implementatiekosten. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Volgens plan

Stand van zaken:

Van het beschikbare bedrag van totaal € 200.000 voor frictie- en implementatiekosten is € 36.000 besteed aan onderzoek naar de toekomst van NME. Het resterende bedrag is beschikbaar om bezuinigingen te realiseren.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

0

0

7

Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023

Zevenaar moet de komende jaren fors bezuinigen op de gemeentelijke exploitatie. Alle sectoren van gemeentelijk beleid moeten daaraan een bijdrage verlenen. Het is niet  meer dan redelijk dat Zevenaar dit  ook verbonden partijen vraagt, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Gezien de omvang van de bezuinigingsopgave (€ 8 miljoen tot en met 2023) is de korting op de bijdrage van Zevenaar aan verbonden partijen in 2022 en 2023 en volgend van respectievelijk 2,5% en 5% daarmee in redelijke verhouding.

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

Deze bezuinigingsmaatregel is ingepland vanaf 2022 en oplopend in 2023. Een aantal verbonden partijen heeft de bezuiniging al (deels) geëffectueerd. De overige hebben wij in de zienswijze op de meerjarenbegroting 2022-2025 gewezen op de inzet van Zevenaar voor de komende jaren. Wij zoeken binnen de bestuurlijke gremia van de verbonden partijen steun van andere deelnemende gemeenten om tot daadwerkelijke realisering van de bezuinigingsmaatregel te komen.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

285.000

570.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

285.000

570.000

9

Bezuinigingen bedrijfsvoering

Binnen de bedrijfsvoering van de gehele organisatie zijn budgetten en formatie waarop bezuinigd kan worden. Deze bezuinigingen zien toe op formatieve vermindering op strategisch, tactisch en operationeel niveau en verlaging van bedrijfsvoeringsbudgetten.

Volgens plan

Stand van zaken:

Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen. Dit wordt gerealiseerd door te besparen op onder meer de budgetten voor opleidingen, teambuilding en subsidieadvies. De vermindering van de formatie bij de financiële administratie en het secretariaat is uitgewerkt en wordt gerealiseerd. De vermindering bij het KCC-zorg is aandachtspunt. Een vermindering van formatie in 2023 werken wij nader uit.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

350.000

500.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2020

0

0

0

0

Aanpassing bij 1e VGR 2021

0

0

0

0

Aanpassing bij 2e VGR 2021

0

0

0

0

Aangepast bezuinigingsbedrag

0

0

350.000

500.000

Gerealiseerde bezuinigingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle bezuinigingsvoorstellen die op voorgaande momenten in de P&C Cyclus gereed zijn gemeld.

2020

2021

2022

2023

1

Nieuw college met 4 wethouders (i.p.v. 5)

105.000

105.000

105.000

105.000

2

Afboeken investeringen om structurele ruimte in de begroting te creëren.

197.000

197.000

197.000

197.000

4

Geen telefonie vanaf 18:00 uur tijdens avondopenstellingen

4.800

4.800

4.800

4.800

5

Inflatiecorrectie 2020 inzetten als bezuiniging

480.000

480.000

480.000

480.000

6

Structureel verlagen van de post onvoorzien

101.500

101.500

101.500

101.500

8

Belastingen en heffingen verhogen

462.000

862.000

1.162.000

1.162.000

10

Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten

41.300

55.500

69.700

83.900

11

Bezuiniging op openbare wegen

0

145.000

145.000

145.000

12

Herinrichting Markt en Muldershof niet uitvoeren

33.600

33.600

33.600

33.600

13

Inleveren formatie voor bedrijvenloket

22.000

22.000

22.000

22.000

14

Eerste twee dagdelen VVE bekostigen uit Rijksbudget OAB i.p.v. kinderopvang

150.000

140.000

130.000

120.000

16

Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden

0

26.000

36.000

40.000

17

Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding

0

10.000

20.000

50.000

19

Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding

0

110.000

110.000

110.000

20

Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen

0

5.500

5.500

5.500

22

Afbouw subsidie aan Ataro BV

200.000

200.000

200.000

200.000

24

Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad

0

0

0

30.000

26

Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)

60.000

90.000

90.000

90.000

27

Beëindigen pilot UWV

25.000

0

0

0

29

Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie

17.500

17.500

17.500

17.500

30

Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk

0

0

0

10.500

33

Budget DoeDuiten beëindigen

60.000

100.000

100.000

100.000

35

Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021

0

130.000

130.000

130.000

37

Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden

0

20.000

20.000

20.000

38

Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen

0

8.000

8.000

8.000

39

Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen

50.000

50.000

50.000

105.000

40

Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders

0

8.000

8.000

8.000

42

Bezuinigingen op invoering omgevingswet

50.000

50.000

50.000

0

43

Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen

1.212.000

24.000

24.000

24.000

44

P&R Spoorallee laten vervallen

52.000

52.000

52.000

52.000

46

Verhoging Precariobelasting ter dekking subsidiëring culturele festivals en Muziekstad

17.000

17.000

17.000

17.000

Totaal bezuinigingsvoorstellen

2.201.700

3.113.400

3.437.600

3.521.300

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26