Programma's

6. Sociaal domein

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht.
Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein.
Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap en datagestuurd werken.
De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.

We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht:

  • Rechtszekerheid – we doen wat nodig is
  • Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid
  • Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk
  • Integrale benadering – de mens staat centraal
  • Van en voor inwoners – inclusieve samenleving
  • Participatie – netwerk samenleving
  • Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en voorop lopen waar nodig

Wat willen we?

Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten.

Ontwikkelingen

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
De regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is bedoeld voor huishoudens die door de Coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare inkomensdaling, en die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen. Vanuit het rijk ontvangt de gemeente een budget voor de uitvoering en voor de regeling. De TONK is verlengd en loopt van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Kinderopvang toeslagenaffaire
De belastingdienst is bezig met het bekijken welke inwoners er gedupeerd zijn. De belastingdienst heeft zelf inwoners aangemerkt als mogelijk gedupeerd en inwoners hebben zichzelf kunnen aanmerken bij de belastingdienst als mogelijk gedupeerd. De aantallen kunnen hierdoor nog oplopen. Er is door de belastingdienst bij 59 inwoners vastgesteld dat ze daadwerkelijk worden aangemerkt als gedupeerd in de gemeente Zevenaar, maar dit is nog geen definitieve lijst. Om deze inwoners ondersteuning te bieden vanuit de gemeente zijn we druk bezig met telefonisch contact opnemen en brieven versturen. Daarnaast hebben we geanticipeerd op de toekomstige Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Gemeenten zijn door het Rijk gevraagd om met spoed openstaande vorderingen kwijt te schelden en dit doet onze gemeente. Het kwijtschelden van publieke schulden, waaronder schulden bij de gemeente, biedt gedupeerde ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start.

Nieuwe Wet Inburgering
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De gemeente krijgt hierin de regierol en wordt onder andere weer verantwoordelijk voor het inburgeringsonderwijs. Samen met de Regionale Sociale Dienst de Liemers en andere partners bereiden wij ons voor op deze nieuwe taak.

Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw (Wet sociale werkvoorziening) door Scalabor B.V.
De gemeente Zevenaar heeft - voor de duur van 5 jaren - Scalabor B.V. aangewezen als uitvoerder voor de Wet sociale werkvoorziening. De gemeente zal in het 4e kwartaal 2021 (december) een nieuw aanwijzingsbesluit nemen over de uitvoering van de sociale werkvoorziening na 31 december 2022.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de corona crisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de corona crisis tot onder het sociaal minimum daalt en/of in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de corona crisis op te vangen.
Ondanks positieve vooruitzichten op economisch herstel na corona zijn er nog veel onzekerheden. Daarom is de Tozo verlengd tot en met 30 september 2021.
Bij deze Tozo 5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren van zelfstandige ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.

Duiding beleidsdoelstellingen programma 6 Sociaal Domein
De beleidsdoelstellingen Jeugd en Wmo, zoals in 2e VGR (en in de overige P&C-documenten) zijn opgenomen zijn  tot stand gekomen op basis van de leidende principes en ambities uit de Beleidsvisie Sociaal Domein. De doelstellingen zijn elk gekoppeld aan een ambitie en komen voort uit het door de raad vastgestelde Beleidsplan Jeugd, Wmo en Participatiewet 2020-2023. De insteek van deze doelstellingen is om meetbaar te maken in hoeverre we in staat zijn om de ambities uit de beleidsvisie Sociaal Domein te realiseren. Een aantal doelstellingen is gerelateerd aan de data van www.waarstaatjegemeente.nl. De data op deze site worden halfjaarlijks geactualiseerd, waardoor niet bij elk P&C-moment actuele informatie beschikbaar is. Dit geldt ook voor doelstellingen waarvoor we eigen datasets in ontwikkeling hebben. Voorts maken we vergelijkingen met het gemiddelde in Gelderland bij een aantal doelstellingen. Deze vergelijking maakt het mogelijk om te duiden of de kostenontwikkelingen binnen onze uitvoering gelijk loopt met ontwikkelingen bij andere gemeenten en of de trends die bij ons zichtbaar worden zich ook regionaal voordoen

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

65.845

48,0 %

Baten

15.004

11,2 %

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26