Financiën

Financieel meerjarenbeeld

Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

tableCell14

tableCell15

tableCell16

tableCell17

Primitieve begroting 2021-2024

140.376

129.653

122.601

114.784

2e Voortgangsrapportage 2020

-43

1.032

1.484

1.419

1e Voortgangsrapportage 2021

3.726

372

372

372

Kadernota 2022

0

1.185

1.185

1.185

Wijzigingen tot de 2e VGR 2021

716

90

119

119

Totale baten tot de 2e VGR

144.774

132.332

125.760

117.878

Mutaties in deze begroting (baten)

1. Autonome ontwikkelingen

-12.656

15.089

16.693

6.402

Rijksbijdrage 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport'

307

0

0

0

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)

-1.000

0

0

0

Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven

-14.665

14.035

-1.380

-179

Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost

-334

-337

-8

4.036

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

-47

0

0

0

Meicirculaire 2021

2.065

505

-50

-414

Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen

843

-2.445

16.117

1.116

Compensatie tekorten jeugdzorg

0

3.331

2.013

1.843

Eigen bijdrage Wmo (CAK)

200

0

0

0

Precario op kabels en leidingen

-25

0

0

0

2. Actualisatie bestaand beleid

969

585

0

0

Actualiseren budgetten sport

60

0

0

0

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

-635

635

0

0

Regeling 'financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'

33

0

0

0

Mutaties afvalstoffenheffing 2021

207

0

0

0

Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit

130

0

0

0

Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.

-100

-50

0

0

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021

1.275

0

0

0

4. Administratieve wijzigingen

135

150

150

150

Definitieve afrekening 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020' (Tozo)

-15

0

0

0

Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden

150

0

0

0

Dotatie voorziening wegen

0

150

150

150

5. Coronaeffecten

322

338

197

0

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

211

0

0

0

APV leges

-28

0

0

0

Compensatie gederfde huurinkomsten sportaccommodaties

31

0

0

0

Parkeerbelasting

45

0

0

0

Nationaal Programma Onderwijs Corona

141

338

197

0

Lagere huuropbrengsten Turmac Cultuurfabriek

-78

0

0

0

Totaal gemuteerde baten

-11.230

16.162

17.040

6.552

Totale baten tot en met de 2e VGR

133.544

148.495

142.801

124.431

tableCell19

tableCell20

tableCell21

tableCell22

tableCell23

Lasten

tableCell26

tableCell27

tableCell28

tableCell29

Primitieve begroting 2021-2024

145.109

132.560

123.626

114.603

2e Voortgangsrapportage 2020

461

1.172

1.180

1.201

1e Voortgangsrapportage 2021

5.726

120

117

125

Kadernota 2022

0

3.469

4.168

2.575

Mutatie tot de 2e VGR 2021

715

88

116

116

Totale lasten tot de 2e VGR

152.012

137.409

129.209

118.620

Mutaties in deze begroting (lasten)

1. Autonome ontwikkelingen

-15.597

11.742

15.230

5.574

Rijksbijdrage 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport'

307

0

0

0

Aanvullend krediet aanpassing basisschool de Carrousel in combinatie met gebouw 'De Maatjes'

0

0

4

4

Actualiseren budget voor de uitvoering van de 'Participatiewet'

0

30

22

17

Actualiseren bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM

11

9

9

9

Compensatie wijziging woonplaatsbeginsel

0

420

420

420

Uitvoering 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'

0

12

12

12

Actualiseren integratie-uitkering inburgering

1

26

14

8

Maatschappelijke begeleiding statushouders

28

0

0

0

Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering

123

0

0

0

Volumestijging 2021 Wmo

142

0

0

0

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

18

18

18

18

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)

-1.300

0

0

0

Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven

-14.665

14.035

-1.380

-179

Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen

163

0

0

0

Aanpassing rente grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay

27

0

0

0

Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost

-334

-337

-8

4.036

Actualiseren bijdrage voor de Boskuul

1

2

2

2

Verdeling resultaat VGGM 2020

-82

0

0

0

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

-913

0

0

0

Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen

843

-2.445

16.117

1.116

Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen

0

0

0

110

Afrekening subsidie mantelzorgondersteuning

-27

0

0

0

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

20

0

0

0

Bijdrage GR Streekarchief

-27

-27

0

0

Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven

65

0

0

0

2. Actualisatie bestaand beleid

1.144

457

60

6

Toekennen indexatie 2021

-226

24

24

24

Actualiseren budgetten sport

60

0

0

0

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

-205

208

0

0

Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie

-85

85

0

0

Onderzoekskosten afstoten vastgoed

-10

10

0

0

Regeling 'financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'

33

0

0

0

Mutaties afvalstoffenheffing 2021

-5

0

0

0

Aanschaf meetpunt en GPS strooiers

20

26

0

0

Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit

100

0

0

0

Subsidie woningbouwverzakkingen

-45

45

0

0

Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.

-20

0

28

28

Metropool Regio Arnhem Nijmegen / financiële dekking uit eigen organisatie

-50

50

0

0

Vervanging software centrumafsluiting

0

8

8

8

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021

1.775

0

0

-43

Werkzaamheden vestiging WVG op 7PoortII

50

0

0

0

Aanpassing ontsluiting parkeerterrein

0

0

0

0

Bezwaar en beroep WOZ

28

0

0

0

Budgetaanpassing rolstoelen 2021

75

0

0

0

Vrijval stelpost groei 2021

-350

0

0

0

Aanpassing dekking investering Vestersbos

0

0

0

-11

4. Administratieve wijzigingen

1.200

200

200

150

Herverdeling budgetten Kinderopvang/Peuteropvang

0

0

0

0

Aanwending bestemmingsreserve DoeDuiten

50

50

50

0

Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden

150

0

0

0

Print- en kopieerkosten

0

0

0

0

Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen

1.000

0

0

0

Dotatie voorziening wegen

0

150

150

150

5. Coronaeffecten

346

-222

-63

0

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

211

0

0

0

Decentralisatie-uitkering (corona): Heroriëntatie zelfstandigen

13

0

0

0

Zevenaar Academie - opleidingsbudget

-50

0

0

0

Compensatie gederfde huurinkomsten sportaccommodaties

31

0

0

0

Nationaal Programma Onderwijs Corona

141

338

197

0

Bijstelling corona-effecten jeugd en Wmo

0

-560

-260

0

Totaal gemuteerde lasten

-12.907

12.177

15.428

5.730

Totale lasten tot en met de 2e VGR

139.104

149.586

144.637

124.350

Resultaat voor bestemming

-5.561

-1.091

-1.836

81

Onttrekkingen

Primitieve begroting 2021-2024

2.041

1.444

538

426

2e Voortgangsrapportage 2020

-80

-80

-80

-80

1e Voortgangsrapportage 2021

1.750

13

0

0

Kadernota 2022

0

6.500

0

136

Wijzigingen tot de 2e VGR 2021

5.591

0

0

0

Stand tot de 2e VGR 2021

9.303

7.878

458

482

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2021

2.531

100

1.578

17

Totaal onttrekkingen reserves

11.833

7.978

2.036

499

Toevoegingen

Primitieve begroting 2021-2024

1.686

438

438

438

2e Voortgangsrapportage 2020

-80

-80

-80

-80

1e Voortgangsrapportage 2021

Kadernota 2022

0

6.500

0

0

Wijzigingen tot de 2e VGR 2021

5.591

0

0

0

Stand tot de 2e VGR 2021

7.198

6.858

358

358

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2021

1.175

0

0

0

Totaal toevoegingen reserves

8.373

6.858

358

358

Saldo reserve mutaties

3.460

1.120

1.678

141

Resultaat na bestemming

-2.100

28

-158

221

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Rijksbijdrage 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport'
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de ingediende aanvraag 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2021' een bijdrage verleend van maximaal € 307.102. Deze bijdrage zetten we budgettair neutraal in voor dekking van de kostenverhogende Btw van de eigen exploitatie en die van het sportbedrijf.

Aanvullend krediet aanpassing basisschool de Carrousel in combinatie met gebouw 'De Maatjes'
In december 2019 is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de huisvesting van basisschool de Carrousel i.c.m. aanpassingen van een gedeelte van het gebouw van 'De Maatjes' waarbij rekening is gehouden met normbedragen voor 2020. De procedure heeft extra tijd in beslag genomen waardoor het krediet verhoogd moet worden met de wettelijke indexering voor 2021. In het financieel overzicht ziet u de effecten die de kapitaallasten hebben op de exploitatie.

Actualiseren budget voor de uitvoering van de 'Participatiewet'
De ramingen van de budgetten die de gemeente ontvangt via de algemene uitkering voor de uitvoering van de Participatiewet zijn aangepast aan de bedragen uit de meicirculaire 2021. Daarnaast is in de ramingen voor 2022 en 2023 rekening gehouden met de mutaties van de nieuwe bestuurlijke opdracht voor de RSD.

Actualiseren bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM
Voor de wettelijke uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met vaccinatie 14-jarigen tegen meningokokken zijn m.i.v. 2021 structurele middelen toegevoegd aan de algemene uitkering (meicirculaire 2021). Daarnaast is incidenteel een bedrag voor 2021 beschikbaar gesteld voor de zogenaamde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP (delen van vaccinatiegegevens met het RIVM). De beschikbare middelen worden beschikbaar gesteld aan de GR-VGGM die belast is met de uitvoering van het RVP.

Compensatie wijziging woonplaatsbeginsel
Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van ongeveer 20.000 kinderen naar een andere gemeente. Het Rijk compenseert onze gemeente bij de meicirculaire voor de gevolgen van deze wijziging met € 420.000. Wat de (financiële) gevolgen exact zijn is nog niet bekend. Wij stellen voor om de gerelateerde budgetten te verhogen met de te ontvangen compensatie.

Uitvoering 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'
M.i.v. 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het Wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'. Op grond van deze wet worden de middelen beschikbaar gesteld aan de organisatie die belast is met de uitvoering van de JGZ (gemeenschappelijke regeling VGGM).

Actualiseren integratie-uitkering inburgering
Als gevolg van het uitstel van de nieuwe inburgeringswet met een half jaar wordt aan gemeenten een aanvullend bedrag ter beschikking gesteld over de jaren 2021-2026. Dit bedrag is bedoeld voor volgende onderdelen: extra invoeringskosten voor de nieuwe wet, middelen voor de groep die niet onder de nieuwe wet valt en middelen om in 2021 al in de 'geest' van de nieuwe wet te werken. De verdeling van deze toevoeging vindt plaats naar rato van het aantal inwoners en is toegevoegd aan de algemene uitkering (meicirculaire 2021).

Maatschappelijke begeleiding statushouders
Op basis van de Wet inburgering voorziet het college van burgemeesters en wethouders in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Zevenaar ontvangt hiervoor, op basis van het aantal inburgeringplichtigen, in 2021 in totaal (afgerond) € 28.000.

Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering
Op het terrein aan de Kerkstraat heeft een explosievenonderzoek plaatsgevonden. Wij hebben een verzoek gedaan aan het Ministerie voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds in het kader van de “Bommenregeling”.  Het ontvangen bedrag is doorbetaald aan het bouwbedrijf. Per saldo heeft deze wijziging geen financieel effect.

Volumestijging 2021 Wmo
In de begroting 2022-2025 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van het aantal aanvragen bij de Wmo vanaf 2022. Een stijging die grotendeels veroorzaakt wordt door vergrijzing van de bevolking. Met deze wijziging passen wij de volumestijging ook voor 2021 toe.

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
Vanaf 2021 is structureel door het Rijk ruim € 6,9 miljoen extra beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV). Voor Zevenaar betekent dit een inkomst (via de algemene uitkering) van € 18.000. Hiermee kan Stichting Vizier, de activiteitenvoorziening in onze regio, meer activiteiten ontplooien, om zodoende een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)
Op basis van de prognose (t/m ultimo juni 2021) van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten uitkeringslasten voor 2021 en de verwachting dat het definitieve BUIG budget (specifieke uitkering) wordt bijgesteld actualiseren wij zowel de inkomsten als de uitgaven. Per saldo verwachten wij een voordeel in 2021 € 300.000.

Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven
De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.Een belangrijke ontwikkeling betreft de mogelijke vertraging in de uitgifte van de gronden voor de Outletontwikkeling. Aan de batenzijde is te zien dat de  uitgifte voor ondermeer dit onderdeel is doorgeschoven naar 2022. Omdat dit tevens leidt tot een mutatie in het onderhanden werk (grondvoorraad) is aan de lastenkant eveneens een verschuiving te zien waardoor e.e.a. een budgettair neutrale handeling is.

Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen
De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen. Dit is te zien bij het onderdeel "bijstelling afschrijvingen en rente activa".

Aanpassing rente grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay
De rente van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay is aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen.

Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost
De ramingen van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Actualiseren bijdrage voor de Boskuul
Het subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd conform het in de overeenkomst -tussen de eigenaar (NLG Rijnwaarden) en de gemeente- vastgestelde indexcijfer. Deze wijkt af van de jaarlijkse indexering voor subsidies zoals die is vastgesteld in de Kadernota/meerjarenbegroting. Om de raming weer op het juiste niveau te brengen is een structurele aanpassing nodig.

Verdeling resultaat VGGM 2020
De regionale brandweer heeft over 2020 een positief resultaat van € 3 mln, met name door het opschorten van opleidingen & oefeningen in combinatie met een lagere vergoeding aan vrijwilligers. Daarnaast minder brandstofgebruik en lagere onderhoudskosten. De verdeling van het positieve resultaat is besloten in het Algemeen Bestuur van 23 juni 2021. Voor Zevenaar betekent dit een eenmalig voordeel van € 82.000.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente   € 771.000 VoordeelIn dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.Mutaties reserves kapitaallasten programma 0 t/m 8      - €  79.000 NadeelMutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 VoordeelPer programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Meicirculaire 2021
2021Voor het huidige jaar 2021 bedraagt de Algemene uitkering uit het gemeentefonds aan onze gemeente op basis van de gegevens uit de meicirculaire € 75.582.000. Dat is € 2.065.000 miljoen meer dan in de 1e Voortgangsrapportage 2021, op basis van de maartbrief 2021, was vermeld. Deze toename wordt voor een bedrag van € 1.826.000 toegevoegd aan de algemene middelen. Het betreft:€ 529.000 vanwege mutaties in de aantallen van diverse maatstaven en vrijvallende middelen van het BTW-compensatiefonds€ 1.108.000 compensatie tekorten jeugdzorg€ 180.000  bijdrage Participatie (sociale werkvoorziening. Hiervan zijn de uitgaven al eerder bijgeraamd.Een bedrag van € 239.000 is toegekend voor taakmutaties waarvoor een gelijk bedrag aan budget moet worden toegevoegd. Het betreft:Rijksvaccinatieprogramma meningokokken € 11.000Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening € 18.000Suppletie-uitkering Bommenregeling € 123.000Maatschappelijke begeleiding statushouders € 28.000Voogdij/18+ € 36.000Heroriëntatie zelfstandigen (corona) € 13.000Jeugd aan Zet (corona) € 10.0002022-2025Het effect van de meicirculaire 2021 op de begroting 2022 - 2025 bedraagt achtereenvolgens € 1.690.000 (2022), € 1.135.000 (2023), € 771.000 (2024) en € 1.420.000 (2025). Na aftrek van het bedrag voor inflatiecorrectie dat al in de 1e voortgangsrapportage is verwerkt, resteert € 505.000 in 2022, -/- 50.000 in 2023, -/- 414.000 in 2024 en € 235.000 in 2025.Ook in deze begrotingsjaren worden bedragen toegekend voor taakmutatie waarvoor een gelijk bedrag aan budget moet worden toegevoegd. Het betreft:Voogdij/18+ (woonplaatsbeginsel) € 420.000Rijksvaccinatieprogramma meningokokken € 9.000Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening € 18.000Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg € 12.000Wet Open Overheid van € 122.000 in 2022 tot € 166.000 in 2025Inburgering van € € 27.000 in 2022 tot 10.000 in 2024Participatie (= sociale werkvoorziening) van € 30.000 in 2022 tot € 70.000 in 2025Per saldo resteert in de algemene uitkering een daling aan algemene middelen van:€ -11.000 in 2022€ -682.000 in 2023€ -1.051.000 in 2024€ -460.000 in 2025De daling van de algemene uitkering wordt veroorzaakt door een daling van het accres (groei) ten opzichte van eerdere circulaires.

Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen
De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Compensatie tekorten jeugdzorg
Na het verschijnen van de meicirculaire heeft het rijk besloten om in 2022 € 1,3 miljard aan de gemeenten beschikbaar te stellen voor de tekorten in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de eerder al toegekende € 300 miljoen. Voor de gemeente Zevenaar betekent dit een extra bedrag van € 3.331.000. Dit bedrag is nog voorlopig. Het definitieve bedrag wordt in de septembercirculaire bekend gemaakt.In juli zijn daarna de bedragen voor de jaren 2023 tot en met 2025 bekend gemaakt. Daarbij is met de toezichthouders afgesproken dat gemeenten 75% van de compensatie in de meerjarenbegroting als structurele dekking mogen opnemen. Dit om te voorkomen dat gemeenten gedwongen worden tot onomkeerbare bezuinigingen. De provincie raadt af om de middelen in te zetten voor nieuw beleid.De bedragen die kunnen worden opgenomen zijn: € 2.763.000 in 2023, € 2.593.000 in 2024 en € 2.390.000 in 2025. Van deze bedragen moet de eerder opgenomen stelpost van € 750.000 nog worden afgetrokken.

Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen
Op 26 januari 2021 is de Wet open overheid (Woo) aangenomen, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gemeenten worden verplicht om meer categorieën documenten actief openbaar te maken en de informatiehuishouding op orde te hebben. Binnen de algemene uitkering zijn middelen ontvangen, waardoor deze ontwikkeling budgettair neutraal verloopt in het meerjarenbeeld. Een deel van de ontvangen middelen heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie bij Juridische Zaken, welke reeds bij de Kadernota is geraamd. De concrete besteding voor Zevenaar in structurele zin wordt nader uitgewerkt.

Eigen bijdrage Wmo (CAK)
Het blijkt dat de inkomsten via het CAK in 2021 een grote afwijking laten zien t.o.v. 2020. Door achterstanden in 2020 is een aanzienlijk deel van de eigen bijdragen pas in 2021 ontvangen van het CAK. Dit betekent een eenmalig voordeel van afgerond € 200.000.

Afrekening subsidie mantelzorgondersteuning
In 2021 is de subsidie, verleend over 2020, aan stichting MEE verantwoord en vastgesteld. Op basis van de ontvangen verantwoording is gebleken dat er onderproductie is voor (inzet/aantal uur) onafhankelijke cliëntondersteuning en trajectbegeleiding integrale vroeghulp. De teveel betaalde subsidie (voorschot) is in 2021 afgerekend.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Het kabinet heeft alle overheden opgeroepen om alle publieke schulden van gedupeerden van de kindertoeslagaffaire kwijt te schelden. Daaronder vallen ook de gemeentelijke belastingen. Een eerste inschatting op basis van het nu bekende aantal gedupeerden komt uit op  € 20.000. Hiervoor ontvangen de gemeenten een compensatie van het Rijk in de algemene uitkering.

Precario op kabels en leidingen
We verwachten ± € 25.000 minder inkomsten te ontvangen van precariobelasting kabels en leidingen 2021, vanwege minder strekkende meters in openbare gemeentegrond. Overigens is 2021 het laatste jaar dat gemeenten precariobelasting mogen heffen.

Bijdrage GR Streekarchief
Volgens de begroting van het SALD gaat de gemeente Zevenaar € 136.786 betalen en daarbij sluiten we aan in onze raming. Voor 2021 en 2022 hebben we een bijdrage voor het E-depot geraamd. Deze ontwikkeling blijft qua kosten onzeker en heeft zich financieel tot op heden nog niet voorgedaan. Wij laten het bedrag daarom nu vrijvallen. Mocht er later een verhoging voor het E-depot nodig zijn, dan volgt er een nieuwe (incidentele) budgetaanvraag.

Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven
De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Toekennen indexatie 2021
Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021  overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

Actualiseren budgetten sport
Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld (specifieke uitkering) aan gemeenten voor de uitvoering van het 'Lokaal Sportakkoord'. In november 2020 is in overleg met deelnemende partijen hiervoor een intentieverklaring ondertekend en is de aanvraag voor deelname in 2021 ingediend. In verband met corona is het oorspronkelijke budget verhoogd naar € 60.000. De middelen worden ingezet ten behoeve van de uitvoering.

Actualisatie bezuinigingen vastgoed
Ontwikkelingen op de locaties Kerkstraat 16 en Meentsestraat 5a hebben invloed op het verkoopproces en leiden tot vertraging op de verkoop waardoor opbrengsten vermoedelijk pas in 2022 haalbaar zijn. Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2021 in een nadeel van € 430.000 en in 2022 in een voordeel van € 430.000.

Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie
Voor de uitvoering van het beleidskader vrijetijdseconomie heeft uw raad een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2023. Voor 2021 is nog € 95.000 beschikbaar. Wij verwachten dit jaar € 10.000 uit te geven. Wij stellen u voor om het restant (€ 85.000) door te schuiven naar 2022.

Onderzoekskosten afstoten vastgoed
In 2020 is budget beschikbaar gesteld ten behoeve van bodemonderzoeken en juridische kosten voor het afstoten van vastgoed in het kader van de bezuinigingsopgave. Doordat het afstoten van vastgoed langer in beslag neemt wordt voorgesteld om een deel van de middelen (€ 10.000) uit 2021 door te schuiven naar 2022.

Regeling 'financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'
Op basis van deze regeling ontvangen wij in 2021 eenmalig een specifieke uitkering. De eenmalige middelen moeten uitsluitend worden ingezet voor het realiseren van oplossingen voor de huisvestingsproblematiek van grote gezinnen die bij het COA verblijven en die op de peildatum van 25 mei 2021 gekoppeld zijn aan de gemeente, met als doel het stimuleren van (versnelde) huisvesting, met inbegrip van begeleiding, van deze grote gezinnen vanuit de opvang bij het COA naar huisvesting in de gemeente.

Mutaties afvalstoffenheffing 2021
De belangrijkste ontwikkeling in 2021 is de stijging van de marktprijs voor oud papier. De prognose voor 2021 is gebaseerd op de gemiddelde vergoeding in de eerste vier maanden van 2021. Dit leidt tot een voordeel van € 155.000.Doordat de ondergrondse restafvalcontainers nog niet geplaatst zijn vallen de beheerkosten in 2021 eenmalig weg. Dit levert een voordeel van € 35.000 op.Verder valt de vergoeding voor de inzameling PMD hoger uit. Dit komt vooral door een eenmalige nabetaling over 2019 van € 32.000. Tenslotte valt de aanschaf van containers duurder uit doordat het aantal nieuwe woningen groter is dan geraamd en meer oude (restafval) containers vervangen zijn. Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 212.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Aanschaf meetpunt en GPS strooiers
De gemeente wenst de gladheidsbestrijding nog doelmatiger uit te voeren en risico’s in de uitvoering verder te beperken. Daarvoor wensen wij twee investeringen te doen:a. het inbouwen van GPS op alle strooiersMet deze investering kunnen we altijd aantonen waar, wanneer, hoeveel en hoe laat de gladheidsbestrijding heeft plaatsgevonden. Deze informatie is cruciaal bij eventuele aansprakelijkheidsstellingen. Met een navigatiesysteem zijn we ook flexibeler in de inzet van personeel. Zij zitten niet meer vast aan een bepaalde route. Dit is met name bij inhuur van personeel een groot voordeel. Tot slot wordt de bestrijding meer betrouwbaarder doordat steeds dezelfde route wordt gereden. b. het aanschaffen van een eigen Gladheid Meet Station (GMS) Met de aanschaf van deze meetapparatuur kunnen we aflezen hoeveel zout er nog op de weg ligt. Samen met de informatie van een meteoroloog kunnen we beter inschatten of er wel of niet gestrooid moet worden. De verwachting is dat dit leidt tot verantwoord minder strooien. Dit levert diverse voordelen op. Minder zout betekent minder schade aan het milieu. Ook de wegen worden minder aangetast hetgeen leidt tot lagere onderhoudskosten. De gemeente Duiven heeft al een dergelijk meetpunt en de ervaringen zijn positief.

Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit
Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen in het eerste halfjaar van 2021, verwachten wij voor 2021 een beperkte stijging van de legesinkomsten. Het gaat om een voordeel van € 130.000 en komt terug in programma's 0 en 8. Dit bedrag dient deels (€ 100.000) ingezet te worden voor de afhandeling van deze aanvragen. De resterende € 30.000 komt ten gunste van het resultaat.

Subsidie woningbouwverzakkingen
Van het subsidiebedrag van € 125.000 dat in 2019 door de raad beschikbaar is gesteld voor onderzoek naar woningverzakkingen en bijdrage aan de gedupeerden van woningverzakking a.g.v. droogte in 2018 zal naar verwachting eind dit jaar een bedrag van ca. € 45.000 overblijven. We stellen voor om het resterende bedrag van € 45.000 in 2022 beschikbaar te houden voor dit doel.

Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.
Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement 9'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar.

Metropool Regio Arnhem Nijmegen / financiële dekking uit eigen organisatie
Rondom de besluitvorming over de Groene Metropool  heeft het college aangegeven € 50.000 vanuit de ambtelijke formatie van de Staf in 2021 in te willen zetten voor de dekking van het nieuwe beleid in 2022 van de Metropool Regio Arnhem Nijmegen.

Vervanging software centrumafsluiting
Het afgelopen jaar zijn er met grote regelmaat storingen geconstateerd in de software van de centrumafsluiting. Dit heeft regelmatig klachten veroorzaakt, maar belangrijker nog, het heeft onwenselijke en onveilige situaties tot gevolg gehad. Begin 2019 is er noodrevisie uitgevoerd op de hardware van de centrumafsluiting. Met deze transitie is er een deel van de installatie vervangen. Door de recente storingen is er opnieuw onderzoek gedaan naar de installaties. De leverancier heeft geconstateerd dat de software na 12 jaar nu echt aan vervanging toe is. Deze vervanging van de software van de centrumafsluiting kost € 59.000. In afwijking van de afschrijvingstermijn van 5 jaar in nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 willen wij de software in 7 jaar afschrijven, zodat bij de geplande vervanging van de gehele centrumafsluiting in 2028 opnieuw structureel budget voor de software beschikbaar is. De jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving bedragen vanaf 2022 afgerond € 8.800.

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021
De Wmo-hulpmiddelen zijn opnieuw aanbesteed. Dit is regionaal gebeurt, samen met de gemeenten Westervoort en Duiven. De uitkomst heeft er toe geleid dat we van oktober 2021 niet meer zelf de hulpmiddelen (scootmobielen en rolstoelen) kopen, maar deze gaan huren (leasen). Omdat de huidige hulpmiddelen worden overgedragen (verkocht) aan de nieuwe leverancier, moet de huidige boekwaarde worden afgeboekt. De verkoopopbrengst is lager dan de verkoopwaarde. Wij vragen u om het verschil van € 500.000 te dekken uit de algemene reserve. Structureel levert het nieuwe contract, naast praktische, ook financiële voordelen op. Wij verwachten de afboeking binnen zeven jaar terug te verdienen. Het terugverdienen gaat in vanaf 2024 met € 43.000 en vanaf 2025 stijgt dit naar € 139.000.

Werkzaamheden vestiging WVG op 7PoortII
Op 8 juli 2021 heeft de raad besloten om percelen, gelegen in het gebied Businesspark 7PoortII aan te wijzen als gronden waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing is.Ter voorbereiding van het genoemde besluit zijn kosten gemaakt. Tevens verwachten we aanvullende juridische kosten en kosten van projectleiding e.d.. ten behoeve van de voorbereiding van 7PoortII.Mocht dit leiden tot een door de raad vastgestelde grondexploitatie dan kunnen voornoemde kosten hierbinnen worden opgenomen. Tot die tijd wordt een incidenteel budget gevraagd te grootte van € 50.000,-.

Aanpassing ontsluiting parkeerterrein
Door enkele incidenten en calamiteiten rond het parkeerterrein moeten wij een alternatieve ontsluiting realiseren en de veiligheidssituatie ter plekke verbeteren. De maatregelen zijn met spoed getroffen. Met deze begrotingswijziging geven wij aan dat wij de geraamde kosten van € 20.000 dekken uit de post 'onvoorzien'.

Bezwaar en beroep WOZ
De aard, complexiteit en het aantal bezwaren WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) is ten opzichte van 2020 toegenomen. Dit is een landelijke tendens. We zien opvallend veel bezwaren van NoCureNoPay bedrijven.

Budgetaanpassing rolstoelen 2021
In 2021 blijkt een duidelijke stijging van het aantal verstrekte rolstoelen en hulpmiddelen. Wij verwachten een budgetoverschrijding van € 75.000.

Vrijval stelpost groei 2021
Bij de kaderbrief 2021 is een stelpost groei opgenomen voor een bedrag van € 350.000. Voor 2021 hebben wij hiervoor geen concrete invulling. Voor 2022 verwachten wij invulling van deze stelpost aan u voor te kunnen leggen die is gebaseerd op kosten die te maken hebben met stijging van aantallen inwoners en woningen. Wij stellen u voor om deze post vrij te laten vallen in het resultaat van 2021.

Aanpassing dekking investering Vestersbos
Bij de Kadernota 2022 is besloten tot instellen van een bestemmingsreserve afschrijvingslasten voor de locatie Vestersbos. De eenmalige kosten (met name afboeking boekwaarde) zijn niet opgenomen als onttrekking uit deze bestemmingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. Omdat deze wijziging van invloed is op de kapitaallasten ziet u een meerjarig effect.

4. Administratieve wijzigingen

Herverdeling budgetten Kinderopvang/Peuteropvang
Betreft de herverdeling van kosten voor belastingen en verzekeringen geraamd onder de budgetten kinderopvang en peuteropvang. Deze mutaties hebben geen effect op het resultaat.

Definitieve afrekening 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020' (Tozo)
In mei 2021 is de Tozo 2020 definitief vastgesteld door het rijk (ministerie van SZW) en afgerekend. Op basis van deze afrekening is de verdeling tussen het bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve uitvoeringskosten Tozo en de vordering van het terug te betalen voorschot (verstrekte uitkeringen) aangepast. Het bedrag van de reserve wordt hiermee gecorrigeerd.

Aanwending bestemmingsreserve DoeDuiten
Vanwege het voortduren van de corona crisis, is de periode waarin de bestemmingsreserve ingezet moet worden verlengd tot en met 2023. De bestemmingsreserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de periode 2021 t/m 2023. De verwachte jaarlijkse onttrekking bedraagt € 50.000.

Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden
Per afdeling wordt de vacatureruimte omgezet naar budget voor de noodzakelijke inhuur van derden. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Print- en kopieerkosten
Begin 2021 is de nieuwe raamovereenkomst met de leverancier voor de printers ingegaan. Deze levert een besparing op, mede als gevolg van minder afdrukken en printopdrachten. Het voordeel brengen wij in als onderdeel van de bezuinigingsopdracht op de bedrijfsvoering.

Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen
Dit is een overboeking van gelden uit de reserve wegen, voortkomend uit de opgeheven voorziening wegen uit de oude gemeente Rijnwaarden, ter dekking van de gemaakte groot onderhoudskosten die in de voorziening wegen zijn geboekt.

Dotatie voorziening wegen
Nutsbedrijven leveren een bijdrage voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen.

5. Coronaeffecten

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
Het rijk heeft i.v.m. de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers aanvullende voorschotten beschikbaar gesteld. De incidentele middelen (ontvangen middels een specifieke uitkering) worden ingezet om de kosten te dekken.

APV leges
Vanwege de coronacrisis hebben er in onze gemeente minder evenementen plaatsgevonden en zijn er minder vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verleend. Zo is bijvoorbeeld Dreamfields niet doorgegaan. Hierdoor ontvangen wij minder legesopbrengsten. In 2021 verwachten wij een nadeel van ruim € 28.000 aan legesopbrengsten voor APV-vergunningen.

Decentralisatie-uitkering (corona): Heroriëntatie zelfstandigen
Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Voor het aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het bedrag wordt over alle gemeenten verdeelt naar rato van het aantal zelfstandig ondernemers in de gemeente. Voor Zevenaar is dit een bedrag van € 12.858 (incidenteel voor 2021). Deze vorm van ondersteuning aan zelfstandig ondernemers (heroriëntatie ) voert de RSD voor Zevenaar uit.

Zevenaar Academie - opleidingsbudget
De activiteiten en programma's die gepland waren voor de Zevenaar Academie en doorontwikkeling van onze medewerkers worden in 2021 minder intensief uitgevoerd. Dit heeft met name te maken met de Corona-maatregelen, het noodgedwongen thuiswerken en het verleggen van prioriteiten. We melden een incidenteel voordeel van € 50.000.

Compensatie gederfde huurinkomsten sportaccommodaties
Als gevolg van de coronacrisis hebben we een aanvraag 'Verlening tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties' ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor compensatie van de sportverenigingen i.v.m. sluiting van de sportaccommodaties in het 4e kwartaal 2020. De aanvraag is gehonoreerd en de ontvangen bijdrage is volledig ingezet voor compensatie van geleden schade door de verenigingen.

Parkeerbelasting
In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de corona-crisis. In de 1e voortgangsrapportage 2021 werd de coronaschade geraamd op € 325.000. Inmiddels kan de raming van de coronaschade op basis van de cijfers tot en met juni 2021 € 45.000 naar beneden worden bijgesteld tot € 280.000. Ten opzichte van eerdere ramingen is dit dus een voordeel.

Nationaal Programma Onderwijs Corona
Het Rijk heeft voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023 middelen beschikbaar gesteld om in overleg met peuteropvangorganisaties en onderwijs, achterstanden en problemen door corona aan te pakken. We willen de middelen gaan inzetten voor laagdrempelige opvoedingsondersteuning, contactpersoon gebiedsteams en onderwijs en opvang, schoolmaatschappelijk werk, jongerencoach en programma's voor gezonde leefstijl. Een deel van de uitkering zetten we in voor ambtelijke capaciteit.

Bijstelling corona-effecten jeugd en Wmo
Bij de eerdere inschattingen werd een “boeggolf” verwacht op de zorgkosten. Problematiek die is ontstaan door niet kunnen volgen van onderwijs en problemen achter de voordeuren zouden na het openen van de maatschappij naar boven komen. Bij de 1e VGR en de kadernota zaten we nog in een lockdown en hebben we aangenomen dat deze aanname op een later moment zou gaan plaatsvinden. Nu de maatschappij is geopend zijn de signalen (in de media en intern) dat de veronderstelde problematiek minder is dan eerder verwacht. We zien echter wel een toename in de inspanningen in de 0-de lijn. Hangjongeren die overlast bezorgen bijvoorbeeld. Regie voeren en casusanalyse door de consulenten zal vanuit deze analyse wel meer energie vragen, daarom de toename van taakveld 6.2. De doorverwijzing naar zorgpartijen zal minder zijn dan verwacht, daarom daling van de verwachte zorgkosten in verband met Corona op de taakvelden 6.71 t/m 6.82.

Lagere huuropbrengsten Turmac Cultuurfabriek
Vanwege de coronacrisis zijn er minder activiteiten in de Turmac Cultuurfabriek (geweest). Dit leidt onder meer tot lagere huurinkomsten en servicebijdragen. Ook heeft dit gevolgen voor de exploitatie van de horeca. De afdrachten aan de gemeente zijn mede afhankelijk van de inkomsten. De totale schade door de coronacrisis wordt voor 2021 ingeschat op € 78.000.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen
Bijstelling afschrijvingen en rente activa
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente   € 771.000 VoordeelIn dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.Mutaties reserves kapitaallasten programma 0 t/m 8      - €  79.000 NadeelMutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 VoordeelPer programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid
Mutaties afvalstoffenheffing 2021
De belangrijkste ontwikkeling in 2021 is de stijging van de marktprijs voor oud papier. De prognose voor 2021 is gebaseerd op de gemiddelde vergoeding in de eerste vier maanden van 2021. Dit leidt tot een voordeel van € 155.000.Doordat de ondergrondse restafvalcontainers nog niet geplaatst zijn vallen de beheerkosten in 2021 eenmalig weg. Dit levert een voordeel van € 35.000 op.Verder valt de vergoeding voor de inzameling PMD hoger uit. Dit komt vooral door een eenmalige nabetaling over 2019 van € 32.000. Tenslotte valt de aanschaf van containers duurder uit doordat het aantal nieuwe woningen groter is dan geraamd en meer oude (restafval) containers vervangen zijn. Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 212.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.
Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement 9'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar.

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021
De Wmo-hulpmiddelen zijn opnieuw aanbesteed. Dit is regionaal gebeurt, samen met de gemeenten Westervoort en Duiven. De uitkomst heeft er toe geleid dat we van oktober 2021 niet meer zelf de hulpmiddelen (scootmobielen en rolstoelen) kopen, maar deze gaan huren (leasen). Omdat de huidige hulpmiddelen worden overgedragen (verkocht) aan de nieuwe leverancier, moet de huidige boekwaarde worden afgeboekt. De verkoopopbrengst is lager dan de verkoopwaarde. Wij vragen u om het verschil van € 500.000 te dekken uit de algemene reserve. Structureel levert het nieuwe contract, naast praktische, ook financiële voordelen op. Wij verwachten de afboeking binnen zeven jaar terug te verdienen. Het terugverdienen gaat in vanaf 2024 met € 43.000 en vanaf 2025 stijgt dit naar € 139.000.

Aanpassing dekking investering Vestersbos
Bij de Kadernota 2022 is besloten tot instellen van een bestemmingsreserve afschrijvingslasten voor de locatie Vestersbos. De eenmalige kosten (met name afboeking boekwaarde) zijn niet opgenomen als onttrekking uit deze bestemmingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. Omdat deze wijziging van invloed is op de kapitaallasten ziet u een meerjarig effect.

4. Administratieve wijzigingen
Definitieve afrekening 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020' (Tozo)
In mei 2021 is de Tozo 2020 definitief vastgesteld door het rijk (ministerie van SZW) en afgerekend. Op basis van deze afrekening is de verdeling tussen het bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve uitvoeringskosten Tozo en de vordering van het terug te betalen voorschot (verstrekte uitkeringen) aangepast. Het bedrag van de reserve wordt hiermee gecorrigeerd.

Aanwending bestemmingsreserve DoeDuiten
Vanwege het voortduren van de corona crisis, is de periode waarin de bestemmingsreserve ingezet moet worden verlengd tot en met 2023. De bestemmingsreserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de periode 2021 t/m 2023. De verwachte jaarlijkse onttrekking bedraagt € 50.000.

Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen
Dit is een overboeking van gelden uit de reserve wegen, voortkomend uit de opgeheven voorziening wegen uit de oude gemeente Rijnwaarden, ter dekking van de gemaakte groot onderhoudskosten die in de voorziening wegen zijn geboekt.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26