Programma's

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer.

Wat willen we?

Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen

Witte Kruis
De studie naar de Gebiedsaanpak Babberich (o.a. MER doortrekking Witte Kruis) is eind 2021 gereed. Als provinciale en gemeentelijke bestuurders instemmen met een plan om de (verkeers)problematiek in en rondom Babberich op te lossen/te verminderen dan is een gemeentelijke investering onontkoombaar. Dit plan kan variëren van kleine aanvullende maatregelen tot het aanleggen van een nieuwe weg. Onderdeel van het voorstel aan de bestuurders is een financiële raming én bijdragen door beide partijen.

Krimp provinciale bijdrage buurtbus
De buurtbusvereniging heeft aangegeven dat door veranderingen in de ondersteuning vanuit de provincie de verwachting is dat het budget zal krimpen. Welke veranderingen hieraan onderhevig zijn, is opgevraagd bij de vereniging en deze worden z.s.m. kenbaar gemaakt.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

6.619

4,8 %

Baten

628

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2021 13:51:56 met de export van 09/22/2021 08:51:26